Visualisering - Inre Bilder

Visualisering, inre bilder, föreställningstekniker eller imaginativa tekniker syftar en en grupp tekniker som mestadels bygger på visualisering, men även andra sinnen eller kombinationer av sinnen kan användas spontant eller genom hypnoterapeutens initiativ. Det finns en terapeutisk effekt i själva upplevelsen av de inre bilderna som kan användas helt icke-verbalt på detta sätt. Inre bilder kan också användas som utgångspunkt för samtal, tolkningar och utgångspunkt för att använda andra psykoterapeutiska tekniker.


Gemensamt för visualisering, inre bilder, föreställningstekniker och imaginativa tekniker är att de  använder främst visualisering som en metod för att bearbeta olika känslomässiga problem och svårigheter. Istället för att enbart samtala om en problemsituation, ett minne, en person - så kan man i stället föreställa sig att man verkligen är där, kanske återupplever situationen eller låter sig fokusera på andra aspekter av situationen, utforskar andra perspektiv av exempelvis ett minne än vad man då verkligen upplevde. Sådana skeenden kan utvecklas spontant eller genom hypnoterapeutens ledning. Bearbetning av känslomässiga svårigheter kan också ske med utgångspunkt i rent fantasimaterial så som ofta görs i t ex symboldrama. Fastän dessa tekniker mestadels använder visualisering är detta absolut inte nödvändigt; genomarbetning av svårigheter kan även ske genom rena auditiva (hörsel-) föreställningar eller genom kinestetiska (känsel-) föreställningar.


Visualisering och inre bilder i andra psykoterapiformen

Det finns många terapiformer som använder visualisering - exempelvis symboldrama och EMDR (vars företrädare inte brukar anse att symboldama och EMDR är hypnotiska metoder), NLP (Neuro-Lingusitic Programming, schematerapi, IFS (Internal Family Systems) och ego-state-therapy (EST). NLP och EST kan anses som speciella hypnoterapeutiska terapiformer.

Det finns ett flertal andra psykoterapeutiska inriktningar som också använder visualisering och inre bilder om än inte på ett så omfattande sätt. Inom KBT, Kognitiv BeteendeTerapi, används t ex systematisk desensibilisering i fantasin och andra typer av exponering i fantasin såväl som olika former av övning av nya beteenden i fantasi (s k koverta tekniker). Vid Mental Träning, gestaltterapi, Dialektisk Beteendeterapi (DBT) och compassionfokuserad psykoterapi såväl som i jungiansk psykoterapi, psykosyntes och inom transpersonell psykoterapi används visualisering och inre bilder på  skiftande sätt.

Föreställningstekniker och inre bilder används också vid olika former av såväl kroppsinriktad som kroppsorienterad kroppspsykoterapi. 

Motsvarigheter till s k affektbro-tekniker inom hypnos - dvs att gå från en känsla i nuet och tillbaka till tidigare erfarenheter och minnen av ¨samma¨ känsla o d - förekommer även inom senare utvecklade psykoterapiformer så som symboldrama, NLP, EMDR och schematerapi. 

I ¨new age¨-rörelsen förekommer visualiseringstekniker under beteckningar som Resan, Star, regressionsterapi m fl.

© UHP 2019               UPPSALA HYPNOS & PSYKOTERAPI                    STUDENTSTADEN 31                     752 32   UPPSALA                    018 - 55 63 20 / 070 - 633 63 20